سه شنبه ١٣٩٧/٣/١    EN

عنوان دوره

نام و نام خانوادگی

دوره اول

سال1371

1- حاج شیخ حسین هاشمیان

2- دکتر محمدحسین داعی

3- دکتر مهدی بازرگان

4- دکتر فریدون نوحی

5- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

6- دکتر ضیاء الدینی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره دوم

سال1375

1- سید حسین مرعشی

2- دکتر محمدحسین داعی

3- دکتر مهدی بازرگان

4- دکتر فریدون نوحی

5- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

6- دکتر ایرج شریفی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره سوم

سال1379

1- دکتر کشاورز

2- دکتر محمدحسین داعی

3- دکتر مهدی بازرگان

4- دکتر فریدون نوحی

5- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

6- دکتر ایرج شریفی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره چهارم

سال1383

1- دکتر کشاورز

2- دکتر محمدحسین داعی

3- دکتر مهدی بازرگان

4- دکتر فریدون نوحی

5- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

6- دکتر محمدجواد زاهدی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره پنجم

سال1387

1-آقای مهندس محمد رضا باهنر( ایشان استعفا داده اند)

2- دکتر محمد حسین داعی پاریزی

3- دکتر محمد حسن صالحی کرمانی

4- دکتر فریدون نوحی

5- دکتر مهدی بازرگان هرندی( ایشان استعفا داده اند)

6- دکتر محمد مهدی زاهدی

7- دکتر عبدالرضا صباحی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره ششم

سال1392

1-دکتر محمد حسین داعی

2- دکتر محمدجواد زاهدی

3- دکتر محمد مهدی فداکار

4-دکتر ایرج شریفی

5-دکترعلي اكبر حقدوستریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار