دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN


تعیین موضوع جلسه هیات امنا

تعیین تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا دانشگاه

ابلاغ تاریخ فوق الذکر توسط معاونت هماهنگی  وزارت

اطلاع رسانی و هماهنگی با اعضای هیات امنا دانشگاه جهت برنامه ریزی ایشان

بازبینی سایت مربوطه و اخذ پرینت فرم ها توسط دبیرخانه هیات امنا

اطلاع رسانی به معاونتهای زیرمجموعه با توجه به موضوع جلسه و اخذ دستورکار

تشکیل جلسه با رابطین هیات امنا در حوزه های زیر مجموعه

تکمیل فرم ها توسط رابطین معاونتها

تایید فرم ها توسط معاونتها و ارسال اطلاعات و آمار به دبیرخانه هیات امنا

تحلیل و بررسی مجموعه اطلاعات جمع آوری شده با حضور رابطین معاونتها در دبیرخانه هیات امنا

ویرایش و اصلاح اطلاعات و آمار در دبیرخانه هیات امنا

بررسی نهایی اطلاعات در جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا هیات امنا

ویرایش نهایی در دبیرخانه هیات امنا

تهیه فایل نهایی شده در دستورکار توسط دبیرخانه هیات امنا

تبدیل فایل مربوطه به سی دی و جزوات

تهیه و ارسال دعوتنامه مقام عالی وزارت،معاونین وزارت،اعضای هیات امنا دانشگاه،معاونین دانشگاه

پیگیری وصول دعوتنامه توسط مدعوین از طریق دبیرخانه هیات امنا

حضور اعضا در جلسه هیات امنا دانشگاه در تاریخ مربوطه

تصمیم گیری و تهیه صورتجلسه

پیگیری دریافت صورتجلسه توسط دبیرخانه هیات امنا

وصول و ثبت مصوبات در سامانه مصوبات هیات امنا دانشگاه

ابلاغ بندهای مرتبط به واحدهای زیرمجموعه

پیگیری اجرای مصوبات در مواقع لزوم دبیرخانه هیات امنا

 

انجام مراحل فوق الذکر برای 4 جلسه در طول سال صورت میگیرد.  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار