آدرس : کرمان –بلوار جمهوری-سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه هیات امنا

ایمیل :   Hieatomana@kmu.ac.ir

تلفن  : 31215805-034  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار