۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
قطب8

در این نشست اعضای هیات امنا، روسا و معاونان دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، جیرفت، بم، رفسنجان، زاهدان، زابل، ایرانشهر و دانشکده علوم پزشکی سیرجان حضور داشتند.

جلسه هیات امنا25 تیرماه
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنا دانشگاه
جلسه هیات امنا