۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

۱-دکتر فریدون نوحی بزنجانی

۲- دکتر محمدجواد زاهدی

۳- دکتر محمدرضا پورابراهیمی

۴-دکتر ایرج شریفی

5- دکتر عباس افلاطونیان

6- مهندس سیدحسین مرعشی

7-مهندس محسن جلال پور

8- دکترحمیدرضا رشیدی نژاد ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء